سیروان  

        

 ژماره ی ده رچونیان / رقم الإصدارة زمان / اللغة جۆری ویندۆز / توافق النسخة مع داگرتن / التحميل
9 . 0 G e r m e n X  P + Vista
9 . 0 E n g l i s h X  P + Vista
9 . 0 Swed (Svenska) X  P + Vista
9 . 0 Norweg (Norsk) X  P + Vista
9 . 0 Arabic X  P + Vista
8 . 5 A r a b i c X  P + Vista
8 . 5 E n g l i s h A l l   W i n d o e s
8 . 1 G e r m e n X  P + Vista
8 . 1 A r a b i c A l l   W i n d o e s
8 . 1 E n g l i s h A l l   W i n d o e s
 
 serwan.net@kurdin.net

Copyright © 2002-2009 Serwan All rights reserved

ماڵپه ری سیروان / نامه یه ک بنێره